Centralizuotu vandentiekiu tiekiamas kokybiškas vanduo

2024 04 08


     UAB „Ukmergės vandenys“ informuoja gyventojus, kad iš bendrovės eksploatuojamų vandenviečių vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir tinkamas vartoti. Tai patvirtina laboratoriniai tyrimai, kurie atliekami ištisus metus.

     2023 metais vartotojams Ukmergės rajone patiekta 1245 tūkst. kub. m geriamojo vandens, tame skaičiuje Ukmergėje – 990,8 tūkst. kub. m. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 21212  Ukmergės miesto ir 5333  rajono gyvenviečių gyventojų. Vienas gyventojas suvartojo vidutiniškai 1,96 kub. m vandens per mėnesį.

     Tiekiamo vandens kokybę kontroliuoja UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens laboratorija. Vandens kokybės priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Laboratorija nustato 45 kontroliuojamus rodiklius (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai, fizikiniai–cheminiai). Geriamojo vandens kokybė kontroliuojama pagal geriamojo vandens stebėsenos planą, kuris derinamas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba. Pagal geriamojo vandens stebėsenos planą, tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: A grupė – mikrobiologiniai rodikliai: žarnyno enterokokų skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, E coli kolonijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius,  drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), skonio slenkstis, kvapo slenkstis; B grupė – cheminiai, toksiniai rodikliai: stibis, arsenas, benzenas, benzo(a)pirenas, boras, kadmis, chromas, varis, cianidas, 1,2-dichloretanas, fluoridas, švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, pesticidai, aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, selenas, tetrachloreteno ir trichloreteno suma; Indikatoriniai rodikliai: aliuminis, amonis, chloridas, geležis, manganas, sulfatas, natris.

     Vandens mėginiai tyrimams imami iš gręžinių, po vandens gerinimo įrenginių ir iš pasirinktų vartotojams priklausančių vandens čiaupų.

     2023 metais buvo atlikti radiologiniai tyrimai tiekiamo vandens iš Ukmergės miesto, Deltuvos, Kanciškių, Pagelažių, Atkočių, Dainavos vandenviečių, normų viršijimo nenustatyta.

  

     2023 m laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad kontroliuojamų vandens kokybės rodiklių reikšmės  UAB „Ukmergės vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnės už nustatytas ribas. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta. Visų rajono vandenviečių vandens gerinimo įrenginiuose paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.

     Su UAB „Ukmergės vandenys“ vykdomos  geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitomis bei geriamojo vandens kontroliuojamais rodikliais galima susipažinti bendrovės interneto svetainėje  https://www.ukvand.lt/vandens-kokybe/ .