Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
UAB "Ukmergės vandenys" direktorius
2021 m. lapkričio 23 d. Įsakymu Nr. V-075

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

      Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ (toliau – Bendrovė) korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Bendrovės įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimą, koordinavimą bei kontrolę.

 1. Aprašo nustatyta įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimo, koordinavimo ir kontrolės visuma yra Bendrovės vidaus kontrolės dalis, padedanti užtikrinti Bendrovės korupcijos prevencijos proceso įgyvendinimą, veiklos skaidrumą, visuomenės pasitikėjimą Bendrove.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.   Antikorupcinės aplinkos monitoringas – Bendrovės paskirto Įgalioto asmens veiksmai, kuriais prižiūrima kaip Bendrovė laikosi savo patvirtintos Kovos su korupcija programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano. Ši veikla apima ir vertinimą ar taikomos antikorupcinės veiklos priemonės yra efektyvios ir pakankamos siekiant sukurti antikorupcinę aplinką Bendrovėje;

3.2.   Įgaliotas asmuo - Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas Bendrovės darbuotojas ar kitas, nepriekaištingos reputacijos asmuo, atsakingas už Bendrovės korupcijos prevencijos koordinavimą ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę;

3.3.   Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika;

3.4.   Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – korupcijos prevencijos priemonė, kurios metu Bendrovės direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, ar kitas Bendrovės darbuotojas nustato korupcijos pasireiškimo riziką atitinkamose Bendrovės padalinių veiklos srityse;

3.5.   Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir įvertinimas – Bendrovės direktoriaus įgalioto asmens parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo konkrečioje Bendrovės Veiklos srityje;

3.6.   Veiklos sritis – Bendrovės atskirų darbuotojų ir ar padalinių atliekama funkcija ir/ar vykdomas procesas reikalingas Bendrovės veiklai vykdyti, projektams įgyvendinti, funkcijoms, tenkinančioms viešuosius poreikius, atlikti. Veiklos sritis, turi būti suprantama, ne kaip bendras padaliniui suformuotų funkcijų atlikimas, o kaip viena iš šių funkcijų.

3.7.   Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atitikimo tvarkos patvirtinimo“ (su pakeitimais) vartojamas sąvokas.

 II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 1. Bendrovės korupcijos prevenciją koordinuoja ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą kontroliuoja Įgaliotas asmuo.
 2. Bendrovės direktorius atsako už Įgalioto asmens paskyrimą ir šio asmens atliekamų pareigų priežiūrą.
 3. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Bendrovėje atliekamas veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir įvertinimas, taip pat vykdomas Antikorupcinės aplinkos monitoringas.
 4. Įgaliotas asmuo teikia Bendrovės direktoriui veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo išvadas, taip pat atlieka Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringą ir teikia pasiūlymus Bendrovės direktoriui dėl priemonių korupcijos prevencijos užtikrinimui. Bendrovės direktorius, suderinęs su Bendrovės akcininkais, priima sprendimus dėl pateiktos informacijos ir siūlomų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo.
 5. Išvados apie Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, taip pat metinis Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas Bendrovės akcininkams. 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

9. Pagrindinės Bendrovėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės yra:

    9.1.   Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizavimas ir įvertinimas;

    9.2.   Bendrovės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, koordinavimas ir kontrolė;

    9.3.   Bendrovės teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, kai šie teisės aktai teikiami tvirtinti Bendrovės akcininkams, kitoms valstybės valdžios institucijoms ir susiję su Bendrovės veiklos skaidrumu;

    9.4.   Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringas;

    9.5.   visuomenės informavimas apie Bendrovės vykdomą veiklą;

    9.6.   Bendrovėje nustatytų korupcijos atvejų viešinimas.

10. Bendrovė taip pat gali taikyti kitas teisės aktuose nustatytas korupcijos prevencijos priemones.  

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS, ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS 

 1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – aptikti Bendrovės veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones šių sričių veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

 2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Bendrovėje planuojamas ir išvados parengimas atliekamas iki kiekvienų metų III ketvirčio pabaigos.
 3. Korupcijos pasireikšimo tikimybės nustatymą, analizę ir vertinimą atlieka Įgaliotas asmuo.
 4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, analizės ir vertinimo procesą sudaro šie etapai ir priemonės:

    14.1.    I etapas – Veiklos sričių atitikties Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytiems kriterijams ar kitiems korupcijos rizikos veiksniams nustatymas. Šio etapo metu:

          14.1.1. Parenkamos Veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir dėl kurių turės būti atliktas įvertinimas;

          14.1.2. Veiklos sritimi, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, laikoma ta, kuri atitinka bent vieną Įstatymo 6 str. 4 d. nustatytą kriterijų;

          14.1.3. Jeigu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu paaiškėja, kad yra keletas Veiklos sričių, atitinkančių Įstatymo 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus, korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir vertinimas atliekamas dėl tos Veiklos srities, kuri atitinka didžiausią kiekį Įstatymo 6 str. 4 d. nustatytų kriterijų;

          14.1.4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūroje nevertinamos tos Veiklos sritys, kurių korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo įvertinta ir išvados pateiktos per paskutinius 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kai po įvertinimo atlikimo toje Veiklos srityje buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;

          14.1.5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas konkrečiose Veiklos srityse turi būti atliktas iki kiekvienų metų II ketvirčio pabaigos.

          14.1.6. Apie kiekvienais metais nustatytas Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, todėl jos pasirinktos analizuoti ir įvertinti, Įgaliotas asmuo praneša Bendrovės direktoriui, kuris per 3 darbo dienas įsakymu įpareigoja už vertinamą Veiklos sritį atsakingus Bendrovės darbuotojus (padalinį) suteikti visą reikiamą informaciją Įgaliotam asmeniui tinkamos analizės atlikimui ir įvertinimo parengimui.

     14.2. II etapas – Veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas. Šio etapo metu Įgaliotas asmuo:

          14.2.1. analizuoja Veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dokumentaciją, funkcijų vykdymo procesus ir kitus Veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus;

          14.2.2.  teikia paklausimus asmenims, atsakingiems už vertinamą Veiklos sritį dėl jų funkcijų vykdymo;

          14.2.3. analizuoja vertinamas Veiklos sritis ir pagal viešai prieinamus duomenis lygina su analogiškas funkcijas atliekančių kitų regionų bendrovių vykdoma analogiška veikla;

          14.2.4. pagal surinktus duomenis rengia korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo išvadą, kurioje rekomenduojama aptarti šiuos esminius klausimus:

              14.2.4.1. kodėl buvo parinkta vertinti būtent vertinama Veiklos sritis, nurodant dėl kokių šioje Veiklos srityje atliekamų funkcijų preliminariai kyla korupcijos pasireiškimo tikimybė;

              14.2.4.2. teisės aktus, kuriais vadovaujantis atliktas vertinimas;

              14.2.4.3. vertinamoje Veiklos srityje nustatytus trūkumus, lemiančius korupcijos pasireikšimo riziką;

              14.2.4.4. veiklos srityje esančius teigiamus veiksnius, leidžiančius suvaldyti korupcijos riziką (jei nustatomi);

              14.2.4.5. antikorupcinę aplinką vertinamoje Veiklos srityje, lyginant su kitų įmonių atliekama analogiška veiklos sritimi;

              14.2.4.6. antikorupcinę aplinką Veiklos srityje visame Bendrovės veiklų kontekste;

              14.2.4.7. siūlomas priemones, kurios padėtų sumažinti korupcines rizikas.

          14.2.5. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir įvertinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo Aprašo 16 punkte nurodyto Bendrovės direktoriaus įsakymo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos.

     14.3. III etapas – bendros motyvuotos išvados dėl Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, einamųjų metų analizės ir vertinimo rezultatų parengimas ir pateikimas. Šio etapo metu:

          14.3.1. Įgaliotas asmuo pateikia Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimo išvadą su pasiūlymais (jei pasiūlymai teikiami) aprašymą Bendrovės direktoriui.

          14.3.2. Bendrovės direktorius Įgalioto asmens parengtą išvadą teikia Bendrovės akcininkams susipažinti;

          14.3.3. Organizuojamas Bendrovės akcininkų, jų įgaliotų atstovų posėdis, kurio metu Bendrovės vadovas, Įgaliotas asmuo pristato išvadą ir aptariami išvados rezultatai, priimami atitinkami sprendimai dėl korupcijos prevencijos priemonių taikymo Veiklos srityse, dėl kurių pateikta išvada;

          14.3.4. Pagal posėdžio metu priimtus sprendimus Bendrovės direktorius ir Įgaliotas asmuo įgyvendina ir kontroliuoja atitinkamas korupcijos prevencijos priemones Bendrovėje. 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

15. Bendrovėje kovos su korupcija programa rengiama tuomet, kai:

    15.1. Bendrovės direktorius ir/ar akcininkai, atsižvelgdami į Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos duomenis bei Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvadoje pateiktus siūlymus, priima sprendimą parengti naują, koreguoti esamą Bendrovės korupcijos prevencijos programą ir/ar jos įgyvendinimo priemonių planą;

    15.2. Korupcijos prevencijos programos rengimas ir tikslinimas yra būtinas siekiant atitikti Lietuvos Respublikos nacionalinės, šakinės, institucinės ir/ar kitos privalomai taikomos Korupcijos prevencijos programos nuostatas.

 1. Kovos su korupcija programos projektą rengia Įgaliotas asmuo ir ją derina su Bendrovės padaliniais. Kovos su korupcija programą tvirtinama Bendrovės direktoriaus įsakymu. Kovos su korupcija programą ir jos priemonių įgyvendinimo planą įgyvendina atsakingi Bendrovės padaliniai ir kiekvienas darbuotojas tiek, kiek tai nuo jo priklauso.

 2. Kovos su korupcija programos ir priemonių plano laikymasis kontroliuojamas Įgaliotam asmeniui vykdant Bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą. 

VI. ANTIKORUPCINĖS APLINKOS MONITORINGAS, JO ATLIKIMO ETAPAI 

18. Antikorupcinės aplinkos monitoringą atlieka Įgaliotas asmuo.
19. Antikorupcinės aplinkos monitoringas atliekamas šiais etapais:

     19.1. I etapas – duomenų rinkimas. Šio etapo metu:

          19.1.1. Įgaliotas asmuo renka duomenis apie tai, kaip Bendrovė, jos darbuotojai ir/ar atskiri padaliniai įgyvendina korupcijos prevencijos priemonių planą. Duomenis apie priemonių plano įgyvendinimą Įgaliotam asmeniui privalo pateikti visi Bendrovės darbuotojai ir/ar padaliniai, kuriems pavesta įgyvendinti atitinkamas priemones;

          19.1.2. Įgaliotas asmuo renka visą informaciją apie Bendrovėje nustatytas korupcijos apraiškas ar riziką atsirasti korupcijos apraiškoms, fiksuoja gautus skundus dėl galimų korupcinių veikų, darbuotojų Etikos kodekso pažeidimų, ikiteisminių skundų Bendrovės ar darbuotojų atžvilgiu, stebi ir, esant reikalui, fiksuoja kitą viešai prieinamą informaciją apie Bendrovę.

     19.2. II etapas – surinktų duomenų apdorojimas, apibendrinimas. Šio etapo metu Įgaliotas asmuo susistemina surinktus duomenis ir juos apibendrina (susikirsto pagal Veiklos sritis, galimus neatitikimus ir pan.)

     19.3. III etapas – duomenų analizė, rezultatų suformavimas ir pasiūlymų parengimas. Įgaliotas asmuo pagal surinktus duomenis suformuoja antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektą ir ją pateikia Bendrovės direktoriui, kuris vertina pateiktus duomenis, priima sprendimus dėl korupcijos prevencijos priemonių Bendrovėje. Šiame etape Įgaliotas asmuo gali teikti siūlymus dėl papildomų korupcijos prevencijos priemonių Bendrovėje taikymo, ar jų atsisakymo (manant, kad jos neefektyvios ir pan.).

 1. Įgaliotas asmuo Antikorupcinės aplinkos monitoringą vykdo visus einamuosius kalendorinius metus, o Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektą už praėjusius metus Bendrovės direktoriui ir/ar akcininkams pateikia ne vėliau kaip iki sekančių metų I ketvirčio pabaigos.
 2. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie surinktus duomenis, ir preliminarus Antikorupcinės aplinkos Bendrovėje efektyvumo ir progreso įvertinimas atsižvelgiant į šiuos rodiklius:

    21.1. Įgyvendinamų antikorupcinių priemonių kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai:

          21.1.1. Bendrovės korupcijos prevencijos programos priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas (kiek, kaip ir kokių priemonių buvo įgyvendinta, koks poveikis pasiektas);

          21.1.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Bendrovės Veiklos srityse nustatymas (kiek Veiklos sričių įvertinta, kiek rizikos faktorių nustatyta, kiek įgyvendinta pasiūlytų priemonių šiems faktoriams sumažinti);

          21.1.3. Kiek Bendrovėje priimta norminių teisės aktų ir kokiam kiekiui iš jų buvo atliktas antikorupcinis vertinimas, ar buvo nustatyti rizikos faktorių šių teisės aktų projektuose ir ar šie faktoriai buvo pašalinti;

          21.1.4. Koks kiekis informacijos gyventojams buvo pateiktas apie Bendrovės antikorupcinę veiklą;

          21.1.5. Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose apie korupcijos prevenciją (viešų ir privačių interesų derinimą, darbuotojų etišką elgesį, Bendrovės vidaus procesų valdymą ir pan.) skaičius, tokių seminarų skaičius;

    21.2. Bendrovės darbuotojų įvykdytų Etikos kodekso pažeidimų kiekis ir pobūdis, jų padarymo priežastys ir sąlygos:

          21.2.1. Etikos kodekso pažeidimai, nustatyti Bendrovės viduje;

          21.2.2. Gauti pranešimai apie darbuotojų atliktus Etikos kodekso pažeidimus iš gyventojų (kiek iš jų yra anoniminiai) ir kokie sprendimai buvo priimti;

          21.2.3. Ikiteisminių tyrimų skaičius dėl Bendrovės darbuotojų veikų.

    21.3. Įvykęs progresas/regresas, lyginant su praėjusių metų antikorupcinės aplinkos monitoringo duomenimis.

 1. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas Bendrovės direktoriui ir/ar akcininkams. Bendrovės direktorius gali siūlyti metodus ir priemones dėl antikorupcinės aplinkos stiprinimo. Bendrovės direktorius šiuos pasiūlymus įtraukia į korupcijos prevencijos programos priemonių planą ir paskiria atsakingus asmenis už šių priemonių įgyvendinimą nustatytais terminais.

 2. Jei Bendrovės akcininkai nepatvirtina Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projekto, susirinkimo protokole turi būti nurodyti aiškūs motyvai, dėl kurių minėta ataskaita netvirtinama, įvardijami atskaitos projekto trūkumai ir turi būti nurodomas terminas šiems trūkumams ištaisyti. Ištaisius Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projekto trūkumus jis teikiamas pakartotiniam svarstymui. 

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS 

 1. Bendrovės informacija apie antikorupcinę veiklą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.ukvand.lt  skyriuje „Korupcijos prevencija“.

25.Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ taip pat viešinami su korupcija susiję atvejai.

26.Informaciją Bendrovės interneto svetainės skyriui „Korupcijos prevencija“ rengia ir atnaujina Įgaliotas asmuo ir informacinių technologijų specialistas. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Aprašas įsigalioja kitą dieną nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams.
 2. Aprašas gali būti keičiamas Bendrovės direktoriaus įsakymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Bendrovės direktorius.

 

 

„BENDRIEJI KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS VERTINIMO KRITERIJAI“

 

Kriterijus

Taip

Ne

Pastabos

1.

Ar įmonė yra priėmusi vidaus dokumentą, kuriuo patvirtinamas įmonės įsipareigojimas netoleruoti korupcijos (atsparumo korupcijai politiką)?

Jeigu įmonėje yra patvirtintas toks dokumentas, pastabų skiltyje nurodykite jo pavadinimą.

 

+

 

Priemonių planas ir korupcijos prevencijos programa

2.

Jeigu įmonėje yra patvirtintas klausime Nr. 1 minimas dokumentas, ar darbuotojai yra su juo supažindinti?

+

 

 

 

 

3.

Jeigu įmonėje yra patvirtintas klausime Nr. 1 minimas dokumentas, ar jis paskelbtas viešai įmonės interneto svetainėje?

+

 

 

4.

Ar įmonė turi darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą?

+

 

 

5.

Ar įmonėje nustatyta dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,taip pat reprezentacijai skirtų dovanų teikimo ir gavimo politika / tvarka / gairės?

 

+

 

 

 

6.

Ar įmonės interneto svetainėje yra sukurta skiltis „Korupcijos prevencija“?

+

 

 

7.

Ar paskirtas asmuo (padalinys), atsakingas už antikorupcinės aplinkos kūrimą įmonėje?

+

 

 

8.

Ar organizuojamas darbuotojų antikorupcinis švietimas (antikorupcinio sąmoningumo didinimas)?

+

 

 

9.

Ar organizuojamas darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją, mokymas korupcijos prevencijos klausimais?

+

 

 

10.

Ar įmonėje periodiškai (bent kartą per metus) atliekamas korupcijos / sukčiavimo / kitų neteisėtų veiksmų rizikos vertinimas?

 

+

 

11.

Jeigu į klausimą Nr. 10 atsakyta teigiamai, ar atliekamas vertinimas yra dokumentuojamas?

Jeigu į klausimą Nr. 10 atsakyta neigiamai, šios skilties nepildyti.

 

 

 

12.

Ar įmonėje yra paskirtas asmuo (padalinys), atsakingas už vidaus pranešimų kanalą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą (jei nesinaudojama vadovaujančios institucijos vidaus pranešimu kanalu)?

 

+

 

 

13.

Ar įmonėje nustatyta tvarka, kaip tiriami vidaus pranešimu kanalu gauti pranešimai ir užtikrinamas pranešimus pateikusio asmens konfidencialumas?

 

+

 

 

14.

Ar įmonėje yra sudarytas sąrašas pareigybių, kuriasužimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus?

+

 

 

15.

Ar įmonėje organizuojama viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėsena ir kontrolė?

+

 

 

16.

Ar įmonėje yra reglamentuota nusišalinimokilusinteresųkonfliktuitvarka?

+

 

 

17.

Ar įmonės darbuotojai yra mokomi, kaip ir kada reikiadeklaruoti privačius interesus?

+

 

 

18.

Ar įmonė turi pasitvirtinusi viešųjų pirkimų (toliau –VP) poreikionustatymą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sutarčių vykdymą irVP prevencinę kontrolę reglamentuojančius dokumentus?

 

+

 

 

19.

Ar įmonė užtikrina, kadVP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsinešališkumo?

+

 

 

20.

Ar yra paskirtasVP prevencinę kontrolę vykdantis asmuo ir apibrėžtos jo funkcijos?

+

 

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„UKMERGĖS VANDENYS“

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMOS BEI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO, KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. V-075

Ukmergė

 

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 7-271 patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa ir Ukmergės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos veiklą 

 1. T v i r t i n u UAB „Ukmergės vandenys“ korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2021 – 2023 metų programą (pridedama).
 2. T v i r t i n u UAB „Ukmergės vandenys“ korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2021 – 2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
 3. T v i r t i n u UAB „Ukmergės vandenys“ korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).
 4. S k i r i u UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų organizatorių Rimą Zvėgą  asmeniu, vykdančiu korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje.
 5. S k i r i u UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų organizatorių Rimą Zvėgą asmeniu, atsakingu už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingu subjektu).
 6. N u r o d a u UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų organizatoriui Rimui Zvėgai su šiuo įsakymu supažindinti visus įmonės darbuotojus, paskelbti šį įsakymą ir jo priedus viešai įmonės interneto svetainėje.

 

 

 Direktorius                                                                                                                                                     Rimas Arlinskas                                          

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                      PATVIRTINTA
UAB "Ukmergės vandenys" direktorius
2021 m. lapkričio 23 d. Įsakymu Nr. V-075

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMA 

 

I.                   BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 1. UAB „Ukmergės vandenys“ (toliau – Bendrovė) korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2021-2023 metų programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos ir Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos veiklą.      
 2. Šioje programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.
 3. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją ir pranešėjų apsaugą UAB „Ukmergės vandenys“ veikloje, siekiant kompleksiškai nustatyti ir šalinti sąlygas, sudarančias tikimybę korupcijai pasireikšti ar apie tokius atvejus pranešti, o taip pat vykdyti Bendrovės darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos srityje.
 4. Programą įgyvendina UAB „Ukmergės vandenys“ atsakingi darbuotojai bei direktorius.
 5. Programos veiklos kryptys:

         5.1.   korupcijos prevencija – korupcijos prevencijos priemonių sistemos, leidžiančios identifikuoti korupcijos pasireiškimo rizikas, tikimybes, nustatymas ir taikymas, likviduojant nustatytas neigiamas sąlygas;

         5.2.   antikorupcinis švietimas – darbuotojų atsparumą korupcijai didinanti švietėjiška veikla, klientų pasitikėjimo bendrovės veikla skatinimas;

 1. Programa parengta dvejų metų laikotarpiui.
 2. Programa grindžiama korupcijos prevencija, Bendrovės darbuotojų ir visuomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas. 

II.     BENDROVĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 1. Naujausio 2020 m. „Transparency International“ (TI) atlikto, Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skirta 60 balų iš 100 galimų ir 35 vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 14 vietą tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių. 2019 metais, gavusi tiek pat balų, Lietuva buvo 15-ta tarp ES valstybių, o 2018 metais gavo 59 balus ir atsidūrė 16-18 vietoje tarp ES valstybių narių. 
 2. 2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“, kurį atliko LR Specialiųjų tyrimų tarnyba. Tarp Lietuvos gyventojams aktualių problemų korupcija užima 5-ą vietą (iš 18). Kaip labai rimtą problemą korupciją nurodė 35 proc. gyventojų. Tai mažiausia rodiklio reikšmė nuo 2007 m. Įmonių vadovai korupciją, kaip labai rimtą problemą, paminėjo 5-oje vietoje – 30 proc. (2019 m. – 32 proc.), o valstybės tarnautojai – 4-oje vietoje – 33 proc. (2019 m. – 23 proc.). Verslininkams buvo pateiktas ir klausimas apie verslą stabdančias problemas. Korupcija buvo minima 6-7-oje vietoje tarp ekonominio nestabilumo, administracinės naštos verslui, mokesčių ir kitų problemų. Korupciją paminėjo 15 proc. (2019 m. – 13 proc.) įmonių vadovų. Korupcijos, kaip labai rimtos problemos suvokimas 2020 m. (karantino, Covid-19 pandemijos metu) esmingai nepakito. 19 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad korupcijos mastai per 5 metus išaugo, 36 proc. – kad nepakito ir 33 proc. – kad sumažėjo. Nuo 2008 m. iki 2020 m. buvo stebima vertinimų gerėjimo tendencija (išskyrus 2016 m.). 2020 m. užfiksuotas geriausias rezultatas vertinimuose. 2020 m. tyrimo metu korupcijos augimą nurodė tik 14 proc. respondentų. Ateities atžvilgiu yra daugiau optimistų (32 proc.), negu pesimistų (14 proc.). Tai vėlgi geriausias rezultatas per daugelį metų. Įmonių vadovai korupcijos dinamikos atžvilgiu yra skeptiškesni nei prieš metus, tačiau dominuoja optimistiški vertinimai (pvz. manančių, kad korupcijos lygis per 3 metus sumažės yra 38 proc., o kad padidės – 12 proc.). Valstybės tarnautojų korupcijos procesų vertinimai yra optimistiškiausi nuo matavimų pradžios 2011 m. Šiuo metu teigia, kad per 5 metus korupcijos lygis sumažėjo – 77 proc., per 12 mėn. sumažėjo – 51 proc., per 3 metus sumažės – 75 proc. tarnautojų (korupcijos augimą prognozuoja tik 2 proc.).

        10. Laisvosios rinkos instituto 2019 metų vertinimu Ukmergės rajono savivaldybė, surinkusi 51 balą iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 36-39 vietas tarp mažųjų savivaldybių, kurias dalijasi su Anykščių rajono, Jonavos rajono ir Joniškio rajono savivaldybėmis. Geriausiai įvertinta „Biudžeto“ sritis.
        11. Laikytina, kad Bendrovė antikorupciniu požiūriu nepatenka į didelę grėsmę skaidrumui keliančias įstaigas, t.y. Bendrovėje vykdoma veikla gyventojams nesukeliama minčių apie korupciją, tą rodo ir įmonėje vykdyta korupcijos rizikos monitoringo veikla, tačiau, Bendrovė, kaip atsakinga savivaldybės įmonė, turi prisidėti prie savivaldybės kovos su korupcija bei savivaldybės turto valdymo, imdamasi iniciatyvų, kurių pagrindu gerėtų ir skaidrėtų ne tik Bendrovės turto valdymas, jo apskaitos ir naudojimo principai, bet būtų gerinamas ir visos Savivaldybės įvaizdis. Kartu Bendrovė turi imtis švietimo iniciatyvų siekiant prisidėti prie savivaldybės skaidrumo, gyventojų korupcijos prevencijos suvokimo ir žinių gerinimo. 

III.             PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

       12. Programos tikslai:

         12.1. Pirmas tikslas - valdyti korupcijos rizikas bendrovėje bei užtikrinti, kad būtų laikomasi pranešėjų apsaugos reikalavimų;

         12.2. Antras tikslas - siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei bendrovės veiklos srityse;

         12.3. Trečias tikslas – Bendrovės darbuotojų atsparumo korupcijai didinimas, gebėjimų identifikuoti korupcijos apraiškas tobulinimas;

 1. Programos uždaviniai:

         13.1.  Esminių elgesio taisyklių korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos srityse Bendrovės darbuotojams įtvirtinimas;

         13.2.  Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas;

         13.3.  Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis;

         13.4.  Galimų interesų konfliktų prevencijos vykdymas ir kontrolė;

         13.5.  Nuolatinės korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių laikymosi kontrolės vykdymas;

         13.6.  Viešųjų pirkimų procedūrų metu priimamų sprendimų skaidrumo didinimas;

         13.7.  Viešumo ir atskaitingumo visuomenei, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo, administravimo kokybės gerinimas. 

IV.             PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

       14. Programos veiksmingumo vertinimo kriterijai:

         14.1.  korupcijos paplitimo mažėjimas Bendrovėje;

         14.2.  didėjantis pasitikėjimas Bendrove.

       15. Programos uždavinių bendrieji vertinimo kriterijai:

         15.1.  Kokybiniai:

           15.1.1.  Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos apraiškų, skaičiaus pokytis;

           15.1.2.  Bendrovės darbuotojų korupcijos suvokimo lygio mažėjimas (pagal metinius tyrimų duomenis);

           15.1.3.  Darbuotojų kvalifikacijos ir specialiųjų žinių korupcijos prevencijos tematika lygio augimas (pagal metinius tyrimų duomenis);

           15.1.4.  Bendrovės veiklos skaidrinimas priimant aiškias pareigas ir atsakomybę darbuotojams nustatančius teisės aktus, tvarkas;

         15.2.  Kiekybiniai:

           15.2.1.  Taikytų veiklos priežiūros priemonių skaičius;

           15.2.2.  Nustatytų pažeidimų skaičius, o taip pat – pažeidimų ar skundų, susijusių su naudojimusi vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, skaičius;

           15.2.3.  Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų skaičius;

           15.2.4.  Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius;

           15.2.5.  Bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų tarnyba atvejų skaičius;

           15.2.6.  Bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos prokuratūra atvejų skaičius;

           15.2.7.  Priimtų ir paskelbtų teisės aktų, nesusijusių su darbuotojų asmens duomenimis ar asmens veikla, skaičius;

           15.2.8.  Surengtų mokymų antikorupcine tematika skaičius;

           15.2.9.  Bendrovėje paskelbtos informacijos antikorupcijos ir pranešėjų apsaugos tematika skaičius;

           15.2.10. Įdiegtų, atnaujintų programų skaičius;

           15.2.11. Bendrovės darbuotojų, įgijusių specializuotų žinių, skaičius. 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

        16. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurį tvirtina Bendrovės direktorius, o jį vykdo plane nurodyti atsakingi asmenys. Plano vykdymo kontrolę atlieka Bendrovės direktoriaus įsakymu įgalioti asmenys, atsakingi už Bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano vykdymą ir kontrolę. Plane nurodytų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
        17. Programos įgyvendinimą, stebėseną (monitoringą), vertinimą, atskaitomybę, kontrolę, keitimą pildymą ir atnaujinimą reglamentuoja UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus įsakymu patvirtintas korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, taip pat Bendrovės darbuotojų etikos kodeksas. 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 1. Ši Programa finansuojama iš Bendrovės biudžeto lėšų.
 2. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas arba naudojamasi valstybės įstaigų ir institucijų teikiamomis nemokamomis mokymų antikorupcine tematika paslaugomis.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Programa skelbiama Bendrovės interneto tinklapyje.

       21.Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

___________________________

 

 

PATVIRTINTA
UAB "Ukmergės vandenys" direktorius
2021 m. lapkričio 23 d. Įsakymu Nr. V-075 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Pirmas tikslas – atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendrovėje bei užtikrinti, kad būtų laikomasi pranešėjų apsaugos reikalavimų

Rezultatas – nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas įmonėje, savalaikis į ateitį orientuotas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių įgyvendinimas ir vystymas visuose įmonės lygmenyse

 

 

1 uždavinys. Esminių elgesio taisyklių korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos srityse bendrovės darbuotojams įtvirtinimas

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojas

(-ai)

Įvykdymo terminas

Rezultato vertinimo kriterijai

Laukiami rezultatai

1.1.

Organizuoti paskirtų atsakingų asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos priežiūrą

Bendrovės vadovas

Nuolat

Taikytų veiklos priežiūros priemonių skaičius

Bus užtikrinama, kad įmonėje korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo Antikorupcijos komisija, sudaryta iš kvalifikuotų, specialių žinių šioje srityje turinčių asmenų

1.2.

Vykdyti teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos srityje, prižiūrėti taikomų pranešėjų apsaugos procedūrų keitimąsi adaptuojant prie Bendrovės vidaus teisės aktų

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų skaičius

Bus įdiegta teisės aktų reikalavimus atitinkanti pranešėjų apsaugos sistema bendrovėje

 

2 uždavinys. Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas

 

2.1.

Nustatyti bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį ir korupcijos suvokimą bei pasireiškimą bendrovėje

 

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Kasmet, IV ketvirtis

Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos apraiškų pokytis, išreikštas skaičiumi arba procentais

Bus įvertintas bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis, o tai leis parinkti tinkamas kovos su korupcija priemones, jas įvertinti

2.2.

Atlikti bendrovės klientų apklausas korupcijos suvokimui ir korupcijos pasireiškinimui bendrovėje nustatyti

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Kasmet, IV ketvirtis

Bendrovės klientų, netoleruojančių korupcijos, apraiškų skaičiaus pokytis

Bus įvertintas bendrovės klientų tolerancijos korupcijai lygis, o tai leis parinkti tinkamas kovos su korupcija priemones, jas įvertinti

 

3 uždavinys. Galimų interesų konfliktų prevencijos vykdymas ir kontrolė

 

3.1.

Vykdyti viešųjų ir privačių interesų vykdymo kontrolę.

Bendrovės vadovas, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Nuolat

Pažeidimų skaičius

Bus sumažintas skaičius situacijų, kuriose galėtų kilti interesų konfliktas

3.2.

Vykdyti siekiančių eiti pareigas įmonėje asmenų patikimumo vertinimą

Bendrovės vadovas, bendrovės padalinių vadovai, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Prieš priimant į pareigas

Įvertinama gauta informacija apie pretendentą

Bus sumažinta korupcijos rizika, užtikrinamas asmenų tinkamumas pareigoms, nustatytas pareigų, į kurias priimant reikia gauti atitinkamų institucijų pažymas, sąrašas

3.3.

Nepotizmo eliminavimo sistemos/priemonių Bendrovėje įdiegimas

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

2023 IV ketvirtis

Sukurti metodai įdarbinimo metu leidžiantys nustatyti giminystės ryšius su esamais darbuotojais ir jų įtaką naujo darbuotojo priėmimui į pareigas bendrovėje

Bus sumažintos nepotizmo galimybės, korupcijos rizika, suformuotas geras darbuotojų įvaizdis

3.4.

Kontroliuoti, ar asmenys, kuriems pagal įstatymus tai yra privaloma, laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas

Bendrovės vadovas, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Priėmus į pareigas

Privačius interesus deklaravusių darbuotojų procentas

Bus užtikrinama, kad visi privalantys deklaruoti asmenys būtų deklaravę privačius interesus

 

4 uždavinys. Nuolatinės korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių laikymosi kontrolės vykdymas

 

4.1

Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę bent viename iš bendrovėje esančių skyrių

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Kasmet (iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. už praėjusius kalendorinius metus)

Įvykdytų patikrinimų skaičius, nustatytų ir įgyvendintų/neįgyvendintų rekomendacijų skaičius

Bus sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė

4.2.

Atlikti bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)

Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius

Bus užtikrintas bendrovėje vykdomų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti korupcijos prevencijos priemones, metodus ir būdus.

4.3.

Atlikti bendrovės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo monitoringą

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas), už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)

Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius

Bus užtikrintas bendrovėje vykdomų pranešėjų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti pranešėjų apsaugos priemones, metodus ir būdus

4.4.

Vykdyti įmonėje rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su įmonės turto naudojimu ar įmonės paslaugų teikimu, antikorupcinį vertinimą

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Nuolat, pagal poreikį

Nustatyta tvarka atliktų vertinimų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius

Vidaus teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas užtikrins teisės aktų tinkamą įgyvendinimą ir skaidrią bendrovės veiklą, sumažindamas prielaidas korupcijai atsirasti

4.5.

Išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.), susijusius su korupcijos pasireiškimo tikimybe

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Nuolat, pagal poreikį

Išnagrinėtų skundų skaičius, atliktų patikrinimų skaičius

Bus užtikrinamas teisės aktais numatytų reikalavimų vykdymas, bendrovės atsparumo korupcijai didinimas

4.6.

Pateikti savivaldybės antikorupcijos komisijai ataskaitas apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

Bendrovės vadovas, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Kiekvienais metais iki balandžio 1 d.

Pateiktų ataskaitų skaičius

Bus užtikrinamas informacijos viešumas, atskaitomybė, antikorupcinių priemonių įgyvendinimo vertinimas

 

 

 

Antras tikslas: siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei bendrovės veiklos srityse.

Rezultatas – didesnis bendrovės sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei

 

 

1 uždavinys. Viešųjų pirkimų procedūrų metu priimamų sprendimų skaidrumo didinimas

 

1.1.

 

Skelbti viešųjų pirkimų planus ir sudarytas sutartis su tiekėjais viešai centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Asmuo, atsakingas už sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių su tiekėjais skelbimą centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Nuolat

 

Paskelbti viešųjų pirkimų planai, sudarytos sutartys (nepaskelbtų sutarčių skaičius)

Bendrovės veikloje sudarytų sutarčių ir planuojamų pirkimų viešumas užtikrins bendrovės skaidrią veiklą ir konkurenciją pirkimuose.

 

1.2.

Viešinti internete informaciją apie bendrovės vykdomus viešųjų pirkimų planus, viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu ir apie bendovei priklausančio turto privatizavimą 

viešųjų pirkimų komisija, už viešuosius pirkimus atsakingi asmenys

Nuolat

Paviešinti įvykę viešieji pirkimai

Bus užtikrinamas viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas, įgyvendintos LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos

2 uždavinys. Viešumo ir atskaitingumo visuomenei, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo, administravimo kokybės gerinimas

2.1.

Teisės aktų nustatyta tvarka viešinti ir atnaujinti informaciją apie bendrovės veiklą

Bendrovės vadovas, padalinių vadovai, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Ne rečiau kaip kartą per metus

Įvykdyti teisės aktų reikalavimai dėl skelbiamos informacijos

Bus didinamas veiklos skaidrumas, mažinamos prielaidos korupcijai

2.2.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovėje nustatytus korupcijos atvejus, viešinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas, antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitas, ataskaitas apie Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą.

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Nuolat

Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius

Bus įgyvendintas viešumo principas

2.3.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti ir nuolat atnaujinti informaciją apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą, atsakomybę už korupcinio pobūdžio pažeidimus ir kreipimosi kontaktus, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Nuolat

Teikiamos informacijos korupcijos prevencijos tema kiekis, atnaujinimo dažnumas

Bus užtikrinamas tinkamas visuomenės informavimas apie bendrovės veiklą korupcijos prevencijos srityje. Užtikrinama, kad klientams būtų prieinama informacija, kaip  anonimiškai pareikšti savo nuomonę apie Bendrovės darbuotojų netinkamą elgesį

2.4.

Vykdyti vidinio pranešimo kanalo viešinimo kampaniją, skelbti informaciją apie tai, kur ir kokiais būdais anonimiškai gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcijos apraiškomis bendrovėje internete, vietinėje spaudoje, informacinėse lentose bendrovės klientų lankomose vietose

už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

2022 m. II – III ketvirtis

Viešinimo priemonių skaičius ir efektyvumas

Bus užtikrinamas informacijos viešumas ir prieinamumas, platesnis asmenų informavimas

2.5.

Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, nuolat atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašus, siekiant supaprastinti administracinių ir kitų paslaugų teikimo procedūras

Bendrovės vadovas, padalinių vadovai

Nuolat

Įdiegtų ir atnaujintų elektroninių paslaugų skaičius. Gyventojų skaičius, pasinaudojusių elektroninėmis paslaugomis.

Bus užtikrinamas informacijos viešumas ir pasiekiamumas, supaprastinamos paslaugų teikimo procedūros nuotoliniu būdu

2.6.

Viešai skelbti informaciją apie tarnybinių automobilių naudojimo tvarką

Bendrovės vadovas, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

2022 m. II ketvirtis

Paskelbtų tvarkų skaičius

Bus užtikrintas viešumas, tinkamas visuomenės informavimas apie bendrovės veiklą

2.7.

Viešinti Bendrovės veikloje priimtus teisės aktus susijusius su viešųjų paslaugų teikimu (be vidaus teisės aktų, susijusių su darbuotojų asmens duomenimis)

Bendrovės vadovas, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, padalinių vadovai

nuolat

Paskelbtų vidaus teisės aktų skaičius

Užtikrintas viešumo principas, visuomenei suteikiama informacija apie Bendrovės veikimo principus, mechanizmus ir pan.

 

 

 

 

 

 

 

Trečias tikslas - Bendrovės darbuotojų atsparumo korupcijai didinimas, gebėjimų identifikuoti korupcijos apraiškas tobulinimas.

Rezultatas – nuoseklus Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos srityse, leisiantis taikyti Bendrovės veikloje naujausius korupcijos prevencijos metodus ir priemones.

 

 

1 uždavinys - Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis

1.1.

Organizuoti bendrovės darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos, darbo etikos, viešų ir privačių interesų derinimo tema.

Bendrovės direktorius, bendrovės padalinių vadovai, Antikorupcijos komisija

Nuolat

Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Bus formuojamas bendrovės darbuotojų korupcijos prevencijos suvokimas, pakeltas bendrovės prestižas, išaugusi darbuotojų kompetencija identifikuojant korupcijos apraiškas, interesų konfliktus, neetišką elgesį ir nepakantumą jiems

1.2.

Organizuoti darbuotojų  švietimą pranešėjų apsaugos srityje

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Bendrovės darbuotojai bus informuoti apie savo teises ir pareigas, susijusias su pranešėjų apsauga

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR  2021 - 2023 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-074

Ukmergė

 1. T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programą ir 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
 2. S k i r i u  atsakingu už korupcijos prevencijos vykdymą atsakingu asmeniu viešųjų pirkimų organizatorių Rimą Zvėgą.
 3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

                                                                                                       

UAB „Ukmergės vandenys“
Korupcijos prevencijos programos priedas
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2021-11-18 d. Įsakymas Nr. V- 074

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2021-2023 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1.

Paskirti asmenį (-is), atsakingus už korupcijos ir prevencijos vykdymą.

Direktorius

2021m. lapkričio mėn.

Paskirtas asmuo (-enys), atsakingas (-i) už korupcijos ir kontrolės vykdymą.

2.

Parengti ir patvirtinti UAB „Ukmergės vandenys“ prevencijos Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

1.Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo (-ys).

2. Direktorius

2021m. lapkričio mėn.

Parengta Programa ir jos įgyvendinimo 2021-2023m. priemonių planas.

3.

Pateikti Programą, jos įgyvendinimo 2021-2023 m. priemonių planą bei informaciją apie paskirtą asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Ukmergės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo (-ys).

2021m. lapkričio mėn.

Pateikti nurodyti dokumentai.

4.

Skelbti UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje Programą, jos įgyvendinimo 2021-2023 m. priemonių planą, asmens (-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, duomenis ir kontaktus.

Informacinių technologijų specialistas.

2021m. lapkričio mėn.

Paskelbta nurodyta informacija.

5.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti bendrovės direktorių.

1.Pranešimą gavęs bendrovės administracijos darbuotojas.

2.Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

Gavus pranešimą.

Pateiktų pranešimų bendrovės direktoriui skaičius

6.

Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir spręsti dėl Programos įgyvendinimo priemonių plano papildymo (pakeitimo).

1.Direktorius.

2. Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

3.Direktoriaus pavaduotojas.

4.Padalinių vadovai.

5.Personalo inspektorė.

Gavus pasiūlymus.

Analizuotų pasiūlymų skaičius.

7.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovės darbuotojus, kurie pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Informacinių technologijų specialistas.

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo.

Paskelbtų informacijų skaičius.

8.

Siųsti už korupcijos  prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingą asmenį (-is), kitus darbuotojus į seminarus, mokymus, susitikimus korupcijos prevencijos klausimais.

Direktorius.

Gavus informaciją apie vykdomus seminarus, mokymus, susitikimus -1 kartą per metus.

Išklausytų seminarų, mokymų skaičius ir juos išklausiusių darbuotojų skaičius.

9.

Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

Ne vėliau kaip iki pusmečio pirmo mėnesio 10 d.

Informacijos pateikimas direktoriui.

10.

Teikti direktoriui pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo priemonių tikslinimo.

1. Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat (turint pasiūlymų).

Pateiktų pasiūlymų skaičius.

11.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planą.

Informacinių technologijų specialistas.

Iki einamų metų kovo 15 d.

Paskelbtas viešųjų pirkimų planas.

12.

Bendrovės interneto svetainėje patalpinti kur kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla.

Direktorius.

Iki 2023 m. IV ketvirčio ir nuolat.

Interneto svetainėje patalpinta informacija.

13.

Darbuotojų priėmimas į darbą.

Direktorius.

Nuolat.

Priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys.

14.

Tikslingas bendrovės transporto naudojimas.

1.Direktorius.

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat.

-

15.

Tikslinga kontrolė dėl kuro panaudojimo tarnybiniam bendrovės transportui.

1.Direktorius.

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat.

-

16.

Tikslinga bendrovės materialinių vertybių apskaita ir tikslingas šių vertybių panaudojimas.

Direktorius.

Nuolat.

-

17.

Bendrovės piniginių lėšų tikslingas panaudojimas.

Direktorius.

Nuolat.

-

 

 

 PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2021 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-074 

 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 1. UAB „Ukmergės vandenys“ 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos (toliau –Programa) tikslas yra užtikrinti korupcijos prevencijos kontrolės, antikorupcinio švietimo, informuotumo antikorupcijos temomis sistemą UAB „Ukmergės vandenys“.
 2. Programoje vartojamos sąvokos:

    2.1. Korupcija –  valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pat pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

    2.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

    2.3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų programų sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

    2.4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

    2.5. Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.

 1. Programos tikslai – išaiškinti ir šalinti bendrovėje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę bendrovės bei jos darbuotojų veiklą.
 2. Programos uždaviniai – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas bendrovėje, siekiant, kad visos surenkamos piniginės lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms bendrovės paslaugoms teikti, vartotojų teisėms užtikrinti, taip pat poveikis bendrovės darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
 3. Korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti numatoma:

    5.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos bendrovėje programos priemonių įgyvendinimą;

    5.2. nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veikla, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;

    5.3. tikslinti bendrovės korupcijos prevencijos programą;

    5.4. informuoti bendrovės darbuotojus apie Programos įgyvendinimą bendrovėje;

    5.5. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

    5.6. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimą, įgyvendinimą, priežiūros kontrolę;

    5.7. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;

    5.8. visokeriopai ginti bendrovės vartotojų teises, bendrovės darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

    5.9. ugdyti antikorupcinę kultūrą bendrovėje;

    5.10. informuoti visuomenę apie bendrovėje vykdomą korupcijos prevencijos programą tinklapyje www.ukvand.lt;

    5.11. skatinti bendrovės darbuotojus bei gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti), teikiant bendrovės paslaugas;

    5.12. sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti). Analizuoti iš gyventojų surinktą informaciją. 

II. KORUPCIJOS BENDROVĖJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

 1. Specifinės korupcijos prielaidos:

    6.1. veikla, susijusi su viešųjų paslaugų tiekimu;

    6.2. viešieji pirkimai;

    6.3. nepakankamas naujų technologijų diegimas;

    6.4. nepakankamas kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų naudojimo lygis;

    6.5. lėšų, gautų už suteiktas paslaugas tikslinis panaudojimas;

    6.6. atsakomybės stoka teikiant paslaugas. 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 1. Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
 2. Svarbiausi bendrieji korupcijos prevencijos programos uždaviniai:

    8.1. parengti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) bendrovėje programą;

    8.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas;

         8.2.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

         8.2.2. nustačius korupcijos prielaidas – imtis priemonių joms pašalinti;

         8.2.3. užtikrinti veiklą reglamentuojančius teisės aktų vykdymo skaidrumą;

         8.2.4. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.).

 1. Specifiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

    9.1. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę;

    9.2. užtikrinti teikiamų paslaugų skaidrumą;

    9.3. užtikrinti paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę;

    9.4. sukurti visiems prieinamą informacijos apie teikiamas paslaugas sistemą;

    9.5. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę. 

IV. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS 

 1. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

    10.1. sudaryti sąlygas bendrovės darbuotojams, kitiems gyventojams anonimiškai pranešti bendrovės administracijai savo įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

    10.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir savo kompetencijos ribose atlikti tyrimus;

    10.3. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, apie tai informuoti bendrovės administraciją. 

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 1. Programa siekiama tokių rezultatų:

    11.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę bendrovėje;

    11.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

    11.3. pagerinti korupcijos prevencijos bendrovėje organizavimą;

    11.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą bendrovės teikiamomis paslaugomis;

 1. Korupcijos prevencijos bendrovėje programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė vertinami pagal šiuos rodiklius:

    12.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičių;

    12.2. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;

    12.3. neįvykdytų programos įgyvendinimo, priemonių plano priemonių skaičių;

    12.4. programos įgyvendinimo, priemonių plano įgyvendinimo nustatytais terminais;

    12.5. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų programos priemonių skaičiaus pokytį;

    12.6. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;

    12.7. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;

    12.8. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtarimus pažeidimus santykį.

 1. Kiekviena konkreti programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 1. Korupcijos prevencijos programos bendrovėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo bendrovė. 

 

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas bendrovėje, pirmiausia galima informuoti bendrovės direktorių: telef. 8 (340) 63135

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:
• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
• Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333;
• Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt.
• Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, Tel. 8 45 510171, el. p. panevezys@stt.lt; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.