Asmens duomenų apsauga

          Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Ukmergės vandenys“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

 

Advokatų profesinė bendrija "APB Protego"
Vilniaus g. 25, Vilnius,
tel. +370 694 90339,
el. paštas  duomenu.apsauga@protego.lt