Korupcijos prevencija

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 Į S A K Y M A S

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR  2017 - 2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-055

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ korupcijos prevencijos programą ir 2017-2019 metų priemonių planą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                   

                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“

                                                                                                            Korupcijos prevencijos programos priedas

                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                            2017-09-29 d. Įsakymas Nr. V- 055

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2017-2019 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1.

Paskirti asmenį (-is), atsakingus už korupcijos ir prevencijos vykdymą.

Direktorius

2017m. spalio mėn.

Paskirtas asmuo (-enys), atsakingas (-i) už korupcijos ir kontrolės vykdymą.

2.

Parengti ir patvirtinti UAB „Ukmergės vandenys“ prevencijos Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

1.Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo (-ys).

2. Direktorius

2017m. spalio mėn.

Parengta Programa ir jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planas.

3.

Pateikti Programą, jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą bei informaciją apie paskirtą asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Ukmergės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo (-ys).

2017m. spalio mėn.

Pateikti nurodyti dokumentai.

4.

Skelbti UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje Programą, jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą, asmens (-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, duomenis ir kontaktus.

Informacinių technologijų specialistas.

2017m. spalio mėn.

Paskelbta nurodyta informacija.

5.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti bendrovės direktorių.

1.Pranešimą gavęs bendrovės administracijos darbuotojas.

2.Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

Gavus pranešimą.

Pateiktų pranešimų bendrovės direktoriui skaičius

6.

Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir spręsti dėl Programos įgyvendinimo priemonių plano papildymo (pakeitimo).

1.Direktorius.

2. Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

3.Direktoriaus pavaduotojas.

4.Padalinių vadovai.

5.Personalo inspektorė.

Gavus pasiūlymus.

Analizuotų pasiūlymų skaičius.

7.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovės darbuotojus, kurie pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Informacinių technologijų specialistas.

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo.

Paskelbtų informacijų skaičius.

8.

Siųsti už korupcijos  prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingą asmenį (-is), kitus darbuotojus į seminarus, mokymus, susitikimus korupcijos prevencijos klausimais.

Direktorius.

Gavus informaciją apie vykdomus seminarus, mokymus, susitikimus -1 kartą per metus.

Išklausytų seminarų, mokymų skaičius ir juos išklausiusių darbuotojų skaičius.

9.

Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

Ne vėliau kaip iki pusmečio pirmo mėnesio 10 d.

Informacijos pateikimas direktoriui.

10.

Teikti direktoriui Pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo priemonių tikslinimo.

1. Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat (turint pasiūlymų).

Pateiktų pasiūlymų skaičius.

11.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planą.

Informacinių technologijų specialistas.

Iki einamų metų kovo 30 d.

Paskelbtas viešųjų pirkimų planas.

12.

Bendrovės interneto svetainėje patalpinti kur kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla.

Direktorius.

Iki 2017 m. III ketvirčio ir nuolat.

Interneto svetainėje patalpinta informacija.

13.

Darbuotojų priėmimas į darbą.

Direktorius.

Nuolat.

Priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys.

14.

Tikslingas bendrovės transporto naudojimas.

1.Direktorius.

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat.

-

15.

Tikslinga kontrolė dėl kuro panaudojimo tarnybiniam bendrovės transportui.

1.Direktorius.

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat.

-

16.

Tikslinga bendrovės materialinių vertybių apskaita ir tikslingas šių vertybių panaudojimas.

Direktorius.

Nuolat.

-

17.

Bendrovės piniginių lėšų tikslingas panaudojimas.

Direktorius.

Nuolat.

-

 

                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                     2017-09-29 d. Įsakymu Nr. V- 055

 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1. UAB „Ukmergės vandenys“ 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos (toliau –Programa) tikslas yra užtikrinti korupcijos prevencijos kontrolės, antikorupcinio švietimo, informuotumo antikorupcijos temomis sistemą UAB „Ukmergės vandenys“.

2. Programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Korupcija –  valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pat pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

2.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

2.3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų programų sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

2.4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

2.5. Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.

3. Programos tikslai – išaiškinti ir šalinti bendrovėje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę bendrovės bei jos darbuotojų veiklą.

4. Programos uždaviniai – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas bendrovėje, siekiant, kad visos surenkamos piniginės lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms bendrovės paslaugoms teikti, vartotojų teisėms užtikrinti, taip pat poveikis bendrovės darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

5. Korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti numatoma:

5.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos bendrovėje programos priemonių įgyvendinimą;

5.2. nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veikla, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;

5.3. tikslinti bendrovės korupcijos prevencijos programą;

5.4. informuoti bendrovės darbuotojus apie Programos įgyvendinimą bendrovėje;

5.5. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

5.6. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimą, įgyvendinimą, priežiūros kontrolę;

5.7. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;

5.8. visokeriopai ginti bendrovės vartotojų teises, bendrovės darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

5.9. ugdyti antikorupcinę kultūrą bendrovėje;

5.10. informuoti visuomenę apie bendrovėje vykdomą korupcijos prevencijos programą tinklapyje www.ukvand.lt;

5.11. skatinti bendrovės darbuotojus bei gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti), teikiant bendrovės paslaugas;

5.12. sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti). Analizuoti iš gyventojų surinktą informaciją.

 

II. KORUPCIJOS BENDROVĖJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

6. Specifinės korupcijos prielaidos:

6.1. veikla, susijusi su viešųjų paslaugų tiekimu;

6.2. viešieji pirkimai;

6.3. nepakankamas naujų technologijų diegimas;

6.4. nepakankamas kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų naudojimo lygis;

6.5. lėšų, gautų už suteiktas paslaugas tikslinis panaudojimas;

6.6. atsakomybės stoka teikiant paslaugas.

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

7. Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

8. Svarbiausi bendrieji korupcijos prevencijos programos uždaviniai:

8.1. parengti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) bendrovėje programą;

8.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas;

8.2.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

8.2.2. nustačius korupcijos prielaidas – imtis priemonių joms pašalinti;

8.2.3. užtikrinti veiklą reglamentuojančius teisės aktų vykdymo skaidrumą;

8.2.4. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.).

9. Specifiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

9.1. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę;

9.2. užtikrinti teikiamų paslaugų skaidrumą;

9.3. užtikrinti paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę;

9.4. sukurti visiems prieinamą informacijos apie teikiamas paslaugas sistemą;

9.5. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

 

IV. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

10. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

10.1. sudaryti sąlygas bendrovės darbuotojams, kitiems gyventojams anonimiškai pranešti bendrovės administracijai savo įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

10.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir savo kompetencijos ribose atlikti tyrimus;

10.3. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, apie tai informuoti bendrovės administraciją.

 

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

11. Programa siekiama tokių rezultatų:

11.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę bendrovėje;

11.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

11.3. pagerinti korupcijos prevencijos bendrovėje organizavimą;

11.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą bendrovės teikiamomis paslaugomis;

12.  Korupcijos prevencijos bendrovėje programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė vertinami pagal šiuos rodiklius:

12.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičių;

12.2. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;

12.3. neįvykdytų programos įgyvendinimo, priemonių plano priemonių skaičių;

12.4. programos įgyvendinimo, priemonių plano įgyvendinimo nustatytais terminais;

12.5. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų programos priemonių skaičiaus pokytį;

12.6. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;

12.7. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;

12.8. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtarimus pažeidimus santykį.

13. Kiekviena konkreti programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

 

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

14. Korupcijos prevencijos programos bendrovėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

15. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo bendrovė.

 

 

 


 

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas bendrovėje, pirmiausia galima informuoti bendrovės direktorių: telef. 8 (340) 63135

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:
• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
• Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333;
• Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt.
• Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, Tel. 8 45 510171, el. p. panevezys@stt.lt; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.