Kokybės vadybos sistema

    UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendina ir prižiūri

Kokybės vadybos, Aplinkosaugos vadybos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą

(KAD) ir nuolat gerina jos rezultatyvumą pagal standartų LST EN ISO 9001:2008, LST EN

ISO 14001:2005 bei OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

    KAD vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už darbuotojų saugą ir sveikatą,

aplinkos apsaugą, kokybę, atitikti augančius aplinkos apsaugos ir kokybės poreikius,

užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams aplinkos apsaugos, kokybės ir įmonės

vykdomos veiklos reikalavimams.

    KAD leidžia įmonei gerinti atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti saugias

ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas bei valdyti trumpalaikius ir ilgalaikius jos veiklos,

teikiamų paslaugų poveikius aplinkai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

    Įmonė, laikydamasi savo KAD politikos, yra įsipareigojusi nuolat gerinti kokybę, aplinkos

apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą, laikydamasi veiklą reglamentuojančių teisinių

reikalavimų, tausodama gamtinius išteklius, mažindama atliekų susidarymą ir taršą neigiamą

poveikį aplinkai.

    2014 m. lapkričio mėn. UAB "Det Norske Veritas" atliko įmonės vadybos sistemos atitikties

standartų reikalavimams auditą, jos efektyvumo įvertinimą bei įmonės gebėjimą atitikti

įstatyminius, norminius ir sutartinius reikalavimus ir pasiekti nustatytus tikslus. Sertifikavimo sritis

– VANDENS TIEKIMAS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA, NUOTEKŲ

TVARKYMAS. Sertifikavimo metu UAB „Ukmergės vandenys“ pripažinta atitinkanti vadybos

sistemos standartus ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007. 2014 m gruodžio 09 d.

įmonei išduoti sertifikatai Nr. 169542-2014-AQ-LTU-FINAS, Nr. 169543-2014-AE-LTU-FINAS,

Nr. 169443-2014-AHSO-LTU-FINAS.